Symplefy-Logo

Điều Khoản & Điều Kiện

Chào mừng đến với Symplefy! Bằng cách sử dụng nền tảng thời gian, điểm danh và bảng lương của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau:

Tạo tài khoản:

Để truy cập Symplefy, bạn phải tạo một tài khoản bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập tài khoản của mình và đối với tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn.

Sử dụng nền tảng:

Bạn chỉ có thể sử dụng Symplefy cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các điều khoản và điều kiện này. Bạn đồng ý không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể làm gián đoạn hoặc can thiệp vào chức năng của nền tảng hoặc làm tổn hại đến tính bảo mật của nền tảng.

Độ chính xác dữ liệu:

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu bạn nhập vào Symplefy, bao gồm hồ sơ thời gian, thông tin chấm công, dữ liệu bảng lương và chi tiết quản lý nhóm. Chúng tôi khuyên bạn nên xác minh tính chính xác của dữ liệu trước khi sử dụng dữ liệu đó cho bất kỳ mục đích quản lý hoặc bảng lương nào.

Thanh toán và Phí:

Symplefy có thể yêu cầu thanh toán cho một số tính năng hoặc dịch vụ nhất định. Bằng cách cung cấp thông tin thanh toán, bạn cho phép chúng tôi tính phí áp dụng cho phương thức thanh toán bạn đã chọn. Tất cả các khoản phí đều không được hoàn lại trừ khi có quy định khác.

Bảo mật dữ liệu:

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu của bạn và duy trì tính bảo mật của thông tin của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc truy cập trái phép, hack hoặc vi phạm dữ liệu sẽ không bao giờ xảy ra. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ tài khoản và dữ liệu của mình.

Dịch vụ của bên thứ ba:

Symplefy có thể tích hợp hoặc cung cấp liên kết đến các dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính khả dụng, nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của các dịch vụ bên thứ ba này. Việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào đều phải tuân theo các điều khoản và điều kiện tương ứng của họ.

Sửa đổi hoặc Đình chỉ Dịch vụ:

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp bất kỳ phần nào của Symplefy, bao gồm các tính năng, chức năng hoặc dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do những sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp đó.

Sở hữu trí tuệ:

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu và thông tin độc quyền, liên quan đến Symplefy và nội dung của nó đều thuộc sở hữu của Symplefy. Bạn đồng ý không sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sao chép bất kỳ phần nào của Symplefy mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp:

Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản và điều kiện này sẽ chịu sự phân xử độc quyền của tòa án tại Việt Nam.

Tính nghiêm trọng:

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Toàn bộ thỏa thuận:

Các điều khoản và điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Symplefy về việc sử dụng Symplefy, thay thế mọi thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đó.

Bằng cách sử dụng Symplefy, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi .