Symplefy-Logo

Thông Tin Pháp Lý

Symplefy là một nền tảng về thời gian, điểm danh và bảng lương do Symplefy cung cấp. Nền tảng của chúng tôi được thiết kế để giúp các doanh nghiệp theo dõi thời gian, quản lý chấm công, xử lý bảng lương và hợp lý hóa việc quản lý nhóm. Bằng cách sử dụng Symplefy, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau:

Sở hữu trí tuệ:

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Symplefy, bao gồm phần mềm, thiết kế, nhãn hiệu và nội dung đều thuộc sở hữu của Symplefy. Bạn đồng ý không sao chép, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào trong nền tảng của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Trách nhiệm của người dùng:

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Symplefy, bao gồm phần mềm, thiết kế, nhãn hiệu và nội dung đều thuộc sở hữu của Symplefy. Bạn đồng ý không sao chép, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào trong nền tảng của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Trách nhiệm hữu hạn:

Symplefy được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. Chúng tôi không bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính đầy đủ của nền tảng hoặc nội dung của nó. Trong mọi trường hợp, Symplefy sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Symplefy.

Sự bồi thường:

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Symplefy, các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của công ty khỏi và chống lại mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc trong liên quan đến việc bạn sử dụng Symplefy, vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

Chấm dứt:

Chúng tôi bảo lưu quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Symplefy bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do và không cần thông báo trước. Sau khi chấm dứt, bạn sẽ không còn quyền truy cập vào tài khoản của mình và mọi dữ liệu liên quan đến tài khoản đó có thể bị xóa.

Bằng cách sử dụng Symplefy, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện pháp lý này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi .