Symplefy-Logo

Chính Sách Quản Lý Ngày Nghỉ Phép Của Symplefy

Nghỉ Phép và Nghỉ Có Hưởng Lương

Quản lý nghỉ phép hiệu quả cho công việc thêm suôn sẻ.

Tùy chỉnh chính sách thời gian nghỉ có trả lương để phù hợp với nhu cầu nhóm. Báo cáo chỉ bằng một lần click.

Tất cả đều được sắp xếp theo ngày, bộ phận hoặc nhân viên để dễ dàng quản lý.

Và hãy nhớ rằng, các khoản lương nghỉ phép và thời gian nghỉ được trả lương được tính toán tự động giúp kế toán của bạn không phải đau đầu.

Sự khác biệt về Thời gian & Chấm công của Symplefy