Symplefy-Logo

Chính Sách Bảo Mật

Tại Symplefy, chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này phác thảo cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng nền tảng thời gian, điểm danh và bảng lương của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Symplefy, bạn đồng ý với các thông lệ được mô tả trong chính sách này.

Thông tin chúng tôi thu thập:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, chi tiết liên hệ và thông tin công ty của bạn khi bạn đăng ký tài khoản với Symplefy. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng nền tảng của chúng tôi, bao gồm hồ sơ thời gian và điểm danh, dữ liệu bảng lương và thông tin quản lý nhóm.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, cải thiện nền tảng của chúng tôi và liên lạc với bạn về các bản cập nhật, tính năng mới và thông báo quan trọng. Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để xác thực danh tính của bạn, xử lý thanh toán và điều chỉnh các dịch vụ của chúng tôi theo nhu cầu của bạn. Chúng tôi cũng có thể phân tích dữ liệu trên cơ sở tổng hợp để hiểu rõ hơn và cải thiện nền tảng của mình.

Bảo mật dữ liệu:

Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép. Chúng tôi triển khai các giao thức bảo mật theo tiêu chuẩn ngành và thường xuyên cập nhật hệ thống của mình để đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu cao nhất. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có phương thức truyền qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn 100% và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.

Lưu trữ dữ liệu:

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý. Nếu không muốn sử dụng Symplefy nữa, bạn có thể yêu cầu xóa tài khoản và dữ liệu liên quan của mình.

Chia sẻ thông tin:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy, những người hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình, chẳng hạn như bộ xử lý thanh toán hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây. Tuy nhiên, chúng tôi không bán, thuê hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào vì mục đích tiếp thị.

Tuân thủ pháp luật:

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc điều tra các vi phạm tiềm ẩn đối với Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này:

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Mọi cập nhật hoặc sửa đổi sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách này định kỳ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.